OWH

warunki korzystania grupy gamigo

1 Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze warunki korzystania mają zastosowanie w przypadku wszystkich gier zapewnianych przez gamigo AG.  

1.2 Kontrahentem użytkownika jest spółka udostępniająca grę, z której korzysta użytkownik („usługodawca”). Usługodawca to spółka wspomniana w momencie zawierania umowy i wspomniana również w informacji prawnej zamieszczonej w witrynie internetowej dotyczącej przedmiotowej gry.

1.3 Usługodawca nie uznaje ważności żadnych regulaminów użytkownika. W związku z tym regulaminy użytkownika będą stanowiły część niniejszej umowy tylko wtedy, gdy usługodawca wyrazi na to zgodę na piśmie.

1.4 Wszelkie dodatkowe regulaminy, zasady gry, warunki uczestnictwa i zasady komunikacji dotyczące przedmiotowych gier (łącznie: „zasady gry”) zostały opublikowane w witrynach internetowych usługodawcy lub w razie konieczności zawarte w grach. Poprzez udział w grze użytkownik przyjmuje również wspomniane zasady gry w wiążący prawnie sposób. W przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi warunkami korzystania a zasadami gry, warunki korzystania mają znaczenie nadrzędne nad zasadami gry, chyba że zasady gry wyraźnie stwierdzają nadrzędność względem warunków korzystania.

1.5 Usługodawca może organizować zawody, turnieje, loterie i inne specjalne promocje w ramach tych gier. Mogą one podlegać odrębnym postanowieniom, do których użytkownik zostanie odwołany, jeżeli będzie to wymagane.

1.6 Usługodawca może w odniesieniu do gier wykorzystywać usługi świadczone przez osoby trzecie („usługi osób trzecich”), na przykład sklepy z aplikacjami i sieci społecznościowe. Usługi osób trzecich mogą podlegać regulaminom osób trzecich. Kontrahentem użytkownika świadczącym usługi osób trzecich jest wspomniany usługodawca zewnętrzny.

2 Opis gier

2.1 „Gry” na potrzeby niniejszych warunków korzystania to wszystkie gry online, gry przeglądarkowe, gry mobilne, gry w mediach społecznościowych oraz inne cyfrowe oferty gier na wszelkie urządzenia końcowe (np. komputery PC, smartfony, tablety, urządzenia podłączone do Internetu, takie jak urządzenia internetowej transmisji strumieniowej lub telewizyjnej i smart TV) lub platformy online (takie jak sieci społecznościowe) oferowane przez spółki z grupy gamigo.

2.2 „Gry”, zgodnie z powyższą definicją, w razie potrzeby obejmują również wszelkie dodatkowe usługi, takie jak nabywanie waluty cyfrowej, która może zostać wymieniona na obiekty cyfrowe, treści do pobrania, dodatkowe pakiety, dodatkowe funkcje, zmiany serwerowe, zmiany nazw w ramach gier lub wszelkie inne dodatkowe funkcje (łącznie: „funkcje premium”), zakup subskrypcji, zakup obiektów wirtualnych w zamian za prawdziwą walutę, jak również inne dodatkowe usługi, w szczególności komunikację z innymi graczami (np. fora, czaty, rankingi stron profilowych graczy itp.).

3 Zakres usługi

3.1 Usługodawca oferuje użytkownikowi możliwość korzystania z obecnej wersji gier, niezależnie od tego, czy są one płatne czy bezpłatne, w kontekście dostępnych opcji technicznych i operacyjnych, zgodnie z niniejszym regulaminem.

3.2 Usługodawca gwarantuje, że do każdej gry można uzyskiwać dostęp średnio przez 95% czasu w roku. Nie obejmuje to sytuacji, gdy nie można uzyskać dostępu do serwerów przedmiotowych gier ze względu na problemy o charakterze technicznym lub inne, za które usługodawca nie ponosi winy (np. siła wyższa, odpowiedzialność osób trzecich itp.). Co więcej terminy rutynowej konserwacji również nie są uwzględniane. Usługodawca może ograniczyć dostęp do gier, jeżeli jest to wymagane w celu zapewnienia funkcjonalności sieci, zachowania integralności sieci, a w szczególności uniknięcia poważnych zakłóceń dotyczących sieci, oprogramowania lub przechowywanych danych; sytuacje te również nie są brane pod uwagę przy ustalaniu dostępności. Usługodawca będzie ponosić odpowiedzialność za niedostępność serwera w przypadku umyślnego działania i rażącego zaniedbania. Korzystanie z gier usługodawcy może być niemożliwe w innych krajach ze względów prawnych lub licencyjnych.

3.3 Ze względu na różnorodność urządzeń końcowych, konfiguracji systemu, operatorów sieci i systemów operacyjnych nie jest możliwe sprawdzenie, czy zapewnienie, że wszystkie gry będą działały we wszystkich konfiguracjach. Usługodawca sugeruje, aby użytkownik zapoznał się z publikowanymi przez usługodawcę wymogami systemowymi i informacjami o kompatybilności, niezależnie od for dyskusyjnych i często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących przedmiotowej gry. Nowe wersje mogą wpłynąć na wymogi systemowe i wymogi dotyczące kompatybilności przedmiotowej gry.

3.4 Użytkownik nie będzie rościć sobie praw do utrzymania ani wprowadzenia określonego statusu lub zakresu usług dotyczących gry (np. postępy w grze, rekordowe wyniki, osiągnięcia). Nie będzie to miało wpływu na wszelkie roszczenia dotyczące wad po stronie użytkownika, które mają wpływ na grywalność gry z technicznego punktu widzenia. Ze względu na fakt, iż gry są stale rozwijane, usługodawca zastrzega sobie prawo do oferowania nowych wirtualnych walut i funkcji premium lub zaprzestania ich oferowania, zmiany lub udostępniania ich w bezpłatnej wersji podstawowej.

4 Kwalifikujący się użytkownicy

4.1 Gry oferowane przez usługodawcę są przeznaczone wyłącznie dla konsumentów. Wykorzystywanie gier do celów komercyjnych nie jest dozwolone. W grach można brać udział tylko w celach rozrywkowych.

4.2 Kwalifikują się wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby, których opiekunowie prawni zgodzili się na korzystanie przez nich z gier. Wszelkie osoby, których konta lub rejestracja udziału w grze zostały zablokowane przez usługodawcę, nie kwalifikują się do korzystania z gry. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni, musi potwierdzić, że jego opiekun prawny udzielił zgody. Usługodawca będzie upoważniony, ale nie zobowiązany, do zażądania w dowolnym momencie pisemnego potwierdzenia, że użytkownik jest pełnoletni, lub zgody opiekuna prawnego. Gdy tylko niepełnoletni użytkownik zacznie używać swojego konta po uzyskaniu pełnoletności, wszystkie umowy zawarte z nim zanim osiągnął pełnoletniość dotyczące jego konta zostaną uznane za zatwierdzone.

5 Rejestracja / zawierania umów

5.1 Aby wziąć udział w grze, należy zarejestrować się i aktywować konto u odpowiedniego usługodawcy. Jeżeli umowa dotycząca korzystania z konta nie została jeszcze zawarta z użytkownikiem w inny sposób, użytkownik składa ofertę na zawarcie umowy dotyczącej korzystania z konta w momencie wysyłania wypełnionego formularza rejestracji („wniosek użytkownika”) Usługodawca potwierdzi otrzymanie wniosku użytkownika, odpowiadając na adres e-mail podany przez użytkownika. Potwierdzenie otrzymania samo w sobie nie stanowi zatwierdzenia wniosku użytkownika. Usługodawca może zatwierdzić wniosek użytkownika w ciągu pięciu dni drogą elektroniczną, wydając wyraźne oświadczenie lub aktywując konto. Zatwierdzenie oznacza, że umowa pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą wchodzi w życie.

Rejestracja odbywa się online poprzez wypełnienie formularza rejestracji w witrynie internetowej przedmiotowej gry lub w innej witrynie internetowej należącej do usługodawcy, w samej grze, za pośrednictwem funkcji rejestracji w witrynie mediów społecznościowych, takich jak Facebook Connect, lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej witryny internetowej lub strony docelowej z odpowiednią funkcją rejestracji. Usługodawca zastrzega sobie prawo uzależnienia aktywacji konta od potwierdzenia łącza potwierdzającego, które zostanie wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

Liczba kont, które może otworzyć użytkownik, jest ograniczona do pięciu. W przypadku każdego konta należy użyć innego adresu e-mail.

5.2 Po pomyślnej rejestracji i aktywacji konta użytkownik może zarejestrować się w jednej lub kilku grach (w niniejszych warunkach korzystania określa się to jako „rejestrację udziału w grze”) oraz korzystać z dodatkowych usług, które stanowią część gry (np. korzystanie z powiązanego z nią forum), w zależności od dostępności.

5.3 W przypadku gier w mediach społecznościowych rejestracja jest prowadzona poprzez połączenie konta z kontem członka danej sieci społecznościowej. W związku z łączeniem kont dane osobowe gracza zostaną udostępnione usługodawcy za pośrednictwem danej sieci społecznościowej, np. w formie adresu e-mail. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia danych oraz korzystania z danych można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych dotyczących przedmiotowej gry i sieci społecznościowej.

5.4 Poprzez rejestrację udziału w grze zasady gry dotyczące przedmiotowej gry stają się wiążące dla danego usługodawcy i użytkownika. Usługodawca jest upoważniony do dostosowania zasad gry w kontekście ciągłego rozwoju gry. W takim przypadku usługodawca weźmie w odpowiedni sposób pod uwagę prawnie uzasadniony interes użytkownika. Zmiany zostaną wprowadzone poprzez powiadomienie klientów.

5.5 Usługodawca nie będzie oddzielnie przechowywał tekstu umowy. Warunki korzystania można wyświetlić w dowolnym momencie w witrynach internetowych usługodawcy i witrynach dotyczących poszczególnych gier w formie możliwej do przechowywania i wydrukowania. Użytkownik może również otrzymać warunki korzystania drogą elektroniczną, jeżeli usługodawca zostanie o to poproszony.

5.6 Użytkownik nie będzie uprawniony do żądania zawarcia umowy dotyczącej tworzenia konta, udziału w grach, korzystania z wirtualnej waluty ani udostępnionych funkcji premium.

6 Nabywanie wirtualnej waluty / funkcje premium

6.1 Co do zasady użytkownik może korzystać z gier bezpłatnie (na potrzeby nieniniejszych warunków korzystania zwanych „Grami bezpłatnymi” (Free 2 Play)). Oprócz tego użytkownik może również kupić powiązane z grami wirtualną walutę i walutę premium. Jeżeli usługa jest płatna, użytkownik zostanie poinformowany o kosztach, warunkach płatności i uzyska inne odpowiednie informacje szczegółowe przed skorzystaniem z usługi. W przypadku nabycia wirtualnej waluty lub funkcji premium za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, sieci społecznościowej lub usług osoby trzeciej, zastosowanie będą miały odpowiednie warunki.

6.2 Funkcje premium wykorzystywane w grach mogą podlegać określonym ograniczonym okresom obowiązywania i mogą wygasnąć. Przedmiotowe okresy zostaną wyraźnie wskazane przy dokonywaniu zakupu.

6.3 Użytkownik składa ofertę zakupu wirtualnej waluty lub funkcji premium, wybierając rodzaj i ilość na stronie do składania zamówień i klikając przycisk zamawiania w grze lub w lokalizacji, w której usługodawca oferuje wirtualną walutę. Umowa zakupu wejdzie w życie w wyniku realizacji zamówienia przez usługodawcę i utworzenia konta z odpowiednią wirtualną walutą lub funkcjami premium. Prowadzi to do zawarcia dodatkowego stosunku umownego. Obecne warunki korzystania, jak również wszelkie inne warunki, o których usługodawca poinformuje użytkownika przed wykorzystaniem odpowiednich funkcji premium, będą miały również zastosowanie w przypadku przedmiotowego stosunku umownego.

6.4 Jeżeli użytkownik nabędzie wirtualną walutę niezwiązaną z konkretną grą, nie wygaśnie ona co do zasady dopóki, dopóty obowiązuje umowa korzystania zawarta pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Jeżeli użytkownik nie będzie mógł tymczasowo uzyskać dostępu do jakichkolwiek zakupionych subskrypcji w kontekście dostępności przysługującej zgodnie z częścią 3.2, tego rodzaju ograniczenie dostępu nie wpłynie na zmianę ograniczonego okresu obowiązywania subskrypcji.

7 ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli użytkownik jest konsumentem zamieszkującym na stałe na terenie Unii Europejskiej, będzie miał prawo do odstąpienia zgodnie z następującymi zasadami odstąpienia od umowy:

7.1 Zasady odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres, w którym możliwe będzie odstąpienie, będzie obejmował czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować usługodawcę przedmiotowej gry (dane kontaktowe: imprint) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysyłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) dotyczącego decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane

Dla dochowania przewidzianego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, musimy niezwłocznie zwrócić wszystkie płatności otrzymane od użytkownika, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostawy innej niż najbardziej ekonomiczna standardowa opcja dostawy), nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od użytkownika powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu skorzystamy z tej samej metody płatności, jaką wybrał użytkownik do dokonania pierwotnej wpłaty, chyba że wyraźnie ustalono z użytkownikiem inaczej. W żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za zwrot pieniędzy.

7.2 Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo użytkownika do odstąpienia od umowy wygaśnie przedwcześnie w przypadku umowy dostawy treści cyfrowych niezlokalizowanych fizycznie na nośniku danych, jeżeli użytkownik wyraźnie zgodził się na wykonanie przez nas umowy przed wygaśnięciem terminu na odstąpienie i jeżeli świadomie przyjął do wiadomości, że straci prawo do odstąpienia od umowy, gdy rozpocznie się jej realizacja.

7.3 Formularz odstąpienia od umowy

Dostęp do przykładowego formularza odstąpienia od umowy można uzyskać tutaj.

8 Zakazane działania

8.1 Gry są przeznaczone wyłącznie do celów niekomercyjnych. Wszelkie przypadki ich wykorzystania do celów komercyjnych lub w związku z nimi (np. rozpowszechnianie reklam dotyczących gier osób trzecich) jest zakazane, chyba że zostało to wcześniej wyraźnie ustalone na piśmie przez usługodawcę.

8.2 Oprócz tego wszelkie związane z grami działania naruszające obowiązujące przepisy prawa, łamiące prawa osób trzecich lub zasady ochrony dzieci są również zakazane. Następujące działania są wyraźnie zakazane:

• konfigurowanie, rozpowszechnianie, oferowanie i nakłanianie do korzystania z pornograficznych treści, gier, usług lub produktów, które naruszają przepisy prawa o ochronie dzieci, przepisy prawa o ochronie danych lub inne przepisy prawa lub które stanowią oszustwo;

• wykorzystywanie treści, które mogą obrażać lub zniesławiać innych użytkowników lub osoby trzecie;

• wykorzystywanie, przekazywanie i propagowanie treści, gier, usług lub produktów chronionych prawnie lub podlegających prawom osób trzecich (np. prawom majątkowym), nie będąc do tego wyraźnie uprawnionym.

8.3 Ponadto następujące działania są również zakazane, niezależnie od jakichkolwiek przypadków naruszenia przepisów prawa podczas korzystania z gier i komunikowania się z innymi użytkownikami (np. w związku z wysyłaniem osobistych wiadomości):

• rozpowszechnianie wirusów, koni trojańskich i innych szkodliwych plików;

• wysyłanie wiadomości śmieciowych lub spamu, jak również łańcuszków pocztowych;

• propagowanie obraźliwych, nieprzyzwoitych, seksualnych, obscenicznych lub oszczerczych treści lub komunikatów promujących lub wspierających rasizm, ekstremizm, nienawiść, przemoc fizyczną lub działania niezgodne z prawem (niezależnie od tego, czy są one wyraźne czy dorozumiane);

• nękanie innych uczestników, np. poprzez powtarzalny kontakt osobisty wykluczający reakcje innych uczestników lub z nimi sprzeczny, jak również promowanie lub wspieranie wspomnianych przypadków nękania;

• żądanie od innych uczestników przekazania haseł lub danych osobowych do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem;

• propagowanie lub publiczne powielanie treści udostępnianych za pośrednictwem gier, chyba że autor wyraźnie na to zezwolił lub zostały wyraźnie udostępnione jako funkcja przedmiotowej gry.

8.4 Wszelkie działania mające na celu negatywne oddziaływanie na bezproblemowe funkcjonowanie gier są również zakazane, szczególnie przeciążanie systemów usługodawcy. W szczególności następujące działania są zakazane:

• wykorzystywanie lub reklamowanie narzędzi, które zakłócają przyznawanie punktów lub przebieg gry (tak zwane „boty”, „hacki” lub „cheaty”);

• całkowite lub częściowe blokowanie, nadpisywanie, przekierowywanie lub modyfikowanie gier i treści udostępnianych przez usługodawcę;

• umyślne nadużywanie błędów programowania dla własnej korzyści (tak zwane „exploity”).

8.5 Jeżeli użytkownik dowie się o przypadkach wykorzystywania gry w sposób niezgodny z prawem lub nieprawidłowy, niezgodny z postanowieniami umowy lub w inny sposób niewłaściwy, może poinformować o tym usługodawcę w dowolnym momencie. Usługodawca zbada wówczas zdarzenie i podejmie odpowiednie środki, jeżeli będzie to konieczne. W przypadku podejrzeń dotyczących działań niezgodnych z prawem, usługodawca będzie upoważniony i, jeżeli będzie to konieczne, zobowiązany do zweryfikowania działań użytkownika i podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Może to dotyczyć spraw przekazanych do Koronnej Służby Prokuratorskiej (Crown Prosecution Service).

9 Opłaty użytkownika

9.1 W celu dokonania płatności usługodawca oferuje również różne opcje płatności (np. płatność z góry, PayPal, płatność kartą kredytową), w związku z czym użytkownikowi nie będzie przysługiwać roszczenie dotyczące ciągłej dostępności danej metody płatności. Jeżeli płatność zostanie uiszczona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych (np. PayPala), w przypadku płatności będą obowiązywały wyłącznie warunki korzystania i regulaminy odpowiedniego usługodawcy.

9.2 Usługi subskrypcyjne (np. członkostwo) będą świadczone w ustalonym ograniczonym okresie obowiązywania. W związku z tym ograniczony okres obowiązywania będzie automatycznie przedłużany o pierwotny ograniczony okres obowiązywania do momentu, gdy użytkownik wypowie subskrypcję. Jeżeli użytkownik nie wypełni swoich obowiązków dotyczących płatności, jego dostęp do gier będzie ograniczał się do funkcji Free 2 Play. W tym przypadku płatność wynikająca z umowy subskrypcji nie wpłynie na żadne roszczenia wniesione przez usługodawcę przeciwko użytkownikowi i roszczenia te nie wygasną.

9.3 Użytkownikowi będzie przysługiwać jedynie prawo do kompensaty wszelkich roszczeń względem usługodawcy z niespornymi lub prawnie potwierdzonymi roszczeniami wzajemnymi. Użytkownik może skorzystać z prawa do zatrzymania jedynie wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku prawnego.

9.4 Wszystkie przedstawione płatności uwzględniają ustawowo należny podatek VAT.

9.5 Usługodawca będzie upoważniony do dostosowania opłat wnoszonych przez użytkownika z tytułu ustalonych w umowie usług w następujący sposób: Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach cen dotyczących umów na czas określony co najmniej na cztery tygodnie przed ich wejściem w życie za pośrednictwem pisemnego oświadczenia lub wiadomości e-mail. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie nadzwyczajnym w momencie zmiany ceny w ciągu czterech tygodni od daty pisemnego oświadczenia. Usługodawca odniesie się do tego prawa w pisemnym oświadczeniu. Jeżeli użytkownik nie skorzysta z przysługującego mu prawa, zmiana ceny zostanie uznana za zatwierdzoną. Obniżki cen będą obowiązywać od daty ogłoszonej w kolejnym okresie rozliczeniowym.

10 Zobowiązania i obowiązki użytkownika

10.1 Użytkownik będzie zobowiązany do zachowania poufności danych logowania niezbędnych, aby uzyskać dostęp do gier (nazwy użytkownika, hasła itp.), i nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej, chyba że usługodawca uprzednio wyrazi zgodę na piśmie na przeniesienie zarejestrowanego konta lub gry.

10.2 Z zasady usługodawca będzie komunikować się z użytkownikami poprzez pocztę elektroniczną, chyba że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania albo jakiejkolwiek innej umowy określają inaczej. W związku z tym użytkownik musi zapewnić, że wiadomości elektroniczne wysyłane przez usługodawcę na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji albo w późniejszym terminie będą mogły do niego dotrzeć. Zapewni to na przykład zaznaczając odpowiednie ustawienie filtra spamu i regularnie sprawdzając daną skrzynkę pocztową. Ponadto usługodawca zastrzega sobie prawo do wybrania innych, odpowiednich środków prowadzenia korespondencji.

10.3 Postaci graczy („postaci z gier”) nie można usunąć. W związku z tym użytkownik ma obowiązek wybierać dla postaci takie imiona, które nie pozwolą na określenie jego tożsamości lub prawdziwego imienia i nazwiska.

11 Beta testy

Usługodawca może zaproponować użytkownikowi możliwość uczestniczenia w grach, korzystania z elementów gier, usług i zawartości, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek, albo korzystania z takich gier, elementów gier, usług i treści, w celu przeprowadzenia testów (zwanych w niniejszym regulaminie „beta testami”). Beta testy mogą zawierać – czasami poważne – błędy programowania, o których usługodawca może wiedzieć albo nie. Mogą one na przykład prowadzić do zawieszenia się gry lub urządzenia końcowego użytkownika. Usługodawca może w dowolnym momencie usuwać albo dodawać zawartość, resetować wyniki, przywracać kopie zapasowe albo utworzyć określone wyniki w ramach beta testów w celu między innymi znalezienia błędów i ulepszenia komfortu grania. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przywrócenia określonego wyniku.

11.2 Usługodawca może w dowolnym momencie przedłużyć albo skrócić beta testy albo zakończyć je w całości bądź w części.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 Jeżeli usługodawca zażąda zapłaty za usługi, będzie on ponosić nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu odszkodowania wyłącznie w przypadku umyślnego działania i rażącego zaniedbania. W przypadku naruszenia zasadniczych zobowiązań umownych usługodawca będzie ponosić odpowiedzialność również w przypadku nieznacznego zaniedbania. Zasadnicze zobowiązania umowne, w tym tak zwane zobowiązania kardynalne w zakresie prawa precedensowego, rozumie się jako zobowiązania umożliwiające prawidłowe wykonanie umowy, na których spełnieniu użytkownik może polegać.

12.2 Jeżeli usługodawca udostępni usługi nieodpłatnie, będzie on ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie w przypadku szkód spowodowanych rażącym zaniedbaniem albo umyślnym działaniem.

12.3 Zobowiązanie do wypłaty odszkodowania jest ograniczone do przewidzianych odszkodowań z tytułu naruszenia zasadniczych zobowiązań umownych.

12.4 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności z tytułu zgonu, urazu fizycznego i uszczerbku na zdrowiu, gwarancji przyjętych przez usługodawcę albo w przypadku odpowiedzialności na mocy postanowień niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność usługodawcy w zakresie obowiązywania § 44a TKG (Telekommunikationsgesetz [niemieckiej Ustawy telekomunikacyjnej]).

12.5 Wyżej wymienione wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie również w odniesieniu do odpowiedzialności pracowników, pracodawców, współpracowników, przedstawicieli i pełnomocników usługodawcy, w szczególności na korzyść akcjonariuszy, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków, co wpływa na ich odpowiedzialność osobistą.

13 Treści/odpowiedzialność podmiotów zewnętrznych

13.1 Usługodawca nie podejmuje się weryfikacji treści pod kątem ich kompletności, prawidłowości, zgodności z prawem, aktualności, jakości ani przydatności do określonych celów. Usługodawca jedynie udostępnia platformę techniczną do publikowania treści wykorzystywanych przez użytkowników. W związku z tym usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści podmiotów zewnętrznych ani jakiekolwiek treści udostępniane jedynie za pośrednictwem usługodawcy bądź treści przekazywane przez usługodawcę bez żadnych zmian. Postanowienie to dotyczy również tymczasowego przechowywania niezmienionych treści podmiotów zewnętrznych. Usługodawca wyjaśnia użytkownikowi, że weryfikuje treści, dopiero gdy otrzyma powiadomienie o ich niezgodności z prawem. Usługodawca wyraźnie wzywa wszystkich użytkowników do zgłaszania niezgodnych z prawem treści działowi obsługi klienta pod adresem https://support.gamigo.com/index.php.

13.1 W związku z tym użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje usługodawcy, że jest wyłącznym posiadaczem wszelkich praw do treści wykorzystanych przez użytkownika w grze, albo że jest w inny sposób uprawniony (np. w drodze ważnego pozwolenie ze strony posiadacza praw autorskich) do wykorzystania treści w grze.

14 Prawa własności handlowej i prawa autorskie/treści generowane przez użytkowników

14.1 Usługodawca częściowo udostępnia użytkownikowi oprogramowanie w ramach korzystania z gier (np. klienta). W tym zakresie usługodawca udziela użytkownikowi ograniczonego do czasu korzystania z gier, niewyłącznego prawa do używania oprogramowania w ramach zastosowań niekomercyjnych na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może tworzyć kopie oprogramowania wyłącznie na własne potrzeby w ramach tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, chyba że usługodawca wyraźnie pozwoli wydawcy na rozpowszechnianie oprogramowania. Użytkownik ma obowiązek zachowania odniesień do własności intelektualnej zawartej w kopiach oprogramowania oraz przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z oprogramowania.

14.2 Użytkownikowi nie wolno kopiować (z wyjątkiem tworzenia niezbędnych kopii zapasowych), rozpowszechniać, sprzedawać, wystawiać na aukcjach, oddawać w leasing, wypożyczać, wynajmować ani zmieniać gry bądź oprogramowania w całości ani w części, ani też tworzyć dzieł zależnych, przetwarzać, tłumaczyć, przedstawiać, wystawiać, udzielać dalszych licencji ani dokonywać cesji gry bądź oprogramowania w całości. Użytkownikowi nie wolno odpłatnie powielać gry ani oprogramowania, odpłatnie udostępniać gry bądź oprogramowania osobom trzecim, odpłatnie przyznawać gry bądź oprogramowania ani żadnych praw do nich, odpłatnie wynajmować lub przekazywać ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, zmieniać, tłumaczyć, przeprowadzać inżynierii wstecznej, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego, ani też tworzyć jakichkolwiek innych dzieł pochodnych na podstawie gry bądź oprogramowania. Nie ma to wpływu na przepisy § 69e UrhG (Urheberrechtsgesetz [niemieckiej Ustawy o prawach autorskich]).

14.3 Prawa własności intelektualnej do wszystkich treści w grze – z wyjątkiem treści wykorzystywanych przez użytkownika – a także wszelkie inne prawa majątkowe do gry i oprogramowania pozostają własnością usługodawcy lub jego dostawców i licencjodawców.

14.4 Wyżej wspomniane przepisy nie mają wpływu na porozumienia w sprawie dodatkowych postanowień dotyczących licencji na grę lub oprogramowanie, które użytkownik może zaakceptować przed korzystaniem z gry.

14.5 Usługodawca pozwala użytkownikowi na tworzenie oryginalnych egzemplarzy treści generowanych przez użytkowników z treści gier i rozpowszechnianie ich bez żadnych ograniczeń, przy czym pozwolenie to może zostać odwołane. Postanowienie to obowiązuje pod warunkiem, że jego wykonanie nie dyskredytuje gry ani usługodawcy. Pozwolenie to wyraźnie nie dotyczy kodu źródłowego ani jakichkolwiek elementów gry, które nie są ogólnodostępne, w szczególności logiki programowania. Egzemplarze oryginalne obejmują zawartość gry, sceny z gry, postacie, tekst, lokacje, mapy, grafikę, animacje, dźwięki, filmy, słowa związane z muzyką oraz obrazy i zdjęcia. Wszelkie tego typu treści generowane przez użytkowników są reprezentowane na przykład przez utworzone w trakcie gry materiały wideo z komentarzami użytkownika (materiały wideo typu „Zagrajmy w”) albo udostępnianie obrazów z gry w mediach społecznościowych lub publikowanie ich na stronach internetowych i forach dla fanów. Usługodawca pozwala na korzystanie z oryginalnych egzemplarzy wyłącznie na użytek osobisty, ale nie w celach komercyjnych. Nie można dokonać cesji tego pozwolenia. W takim przypadku reklam operatora platformy niezależnej od użytkownika, na przykład wyświetlania reklam na portalach z materiałami wideo, nie należy uznawać za wykorzystanie komercyjne, jeżeli użytkownik nie ma to wpływu. Usługodawca może wedle własnego uznania odwołać to pozwolenie w dowolnym momencie. Dowolnego rodzaju ciągły użytek komercyjny jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody usługodawcy na piśmie. W tej kwestii prosimy o kontakt pod adresem pr@gamigo.com.

14.6 Jeżeli jest to wymagane do świadczenia usług objętych umową, użytkownik udziela usługodawcy prawa do powielania i przetwarzania treści wgranych lub skonfigurowanych przez użytkownika do wykorzystania w kontekście gier oraz na urządzeniach końcowych użytkownika, z zastrzeżeniem że jest to niezbędne do konwersji do formatu pliku odpowiedniego do rozpowszechniania i publikowania tych treści, przesyłania ich oraz publicznego powielania ich w jakikolwiek sposób, w szczególności w celu udostępnienia ich jakimkolwiek osobom trzecim za pośrednictwem Internetu. Ponadto użytkownik udziela usługodawcy prawa do umożliwiania wszelkim osobom trzecim pobierania treści na własne urządzenia końcowe i wykorzystywania ich zgodnie z warunkami umowy oraz udziela osobom trzecim prawa do korzystania wymaganego w tym celu, a także wymaganego w przypadku wszelkich poszczególnych treści i fragmentów, w tym na potrzeby pokazów przedpremierowych celu promowania gier oraz powielania, rozpowszechniania i publikowania odpowiednich treści w tym zakresie albo publicznego powielania ich w jakikolwiek sposób oraz nadaje osobom trzecim niezbędne prawo do korzystania w tym zakresie.

14.7 Wyżej wymienione prawa zgodne z częścią 14.6 nadawane są poprzez konfigurację lub wgrywanie treści do omawianych gier. Użytkownik niniejszym zapewnia usługodawcę, że posiada odpowiednie prawo i jest w stanie nadać prawa do korzystania w wyżej wymienionym zakresie. Usługodawcy przysługuje prawo do zażądania ze strony użytkownika dowodu potwierdzającego posiadanie niezbędnych praw do korzystania.

15 Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie

15.1 Użytkownik może rozwiązać umowy dotyczące korzystania z konta i gier w modelu Free-2-Play w dowolnym momencie poprzez usunięcie odpowiedniego konta lub usunięcie rejestracji w odpowiedniej grze.

15.2 Każda ze stron może odstąpić od umów dotyczących gier płatnych z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego siedem dni roboczych, chyba że stoi to w sprzeczności z jakimikolwiek postanowieniami dotyczącymi okresu obowiązywania i rozwiązania (np. w przypadku subskrypcji).

15.3 Umowy dotyczące subskrypcji automatycznie ulegają przedłużeniu o długość oryginalnego okresu obowiązywania, chyba że użytkownik zakończy subskrypcję nie wcześniej niż w ciągu pięciu dni roboczych od upłynięcia okresu obowiązywania. Subskrypcję trzeba zakończyć przy użyciu Narzędzia do zarządzania kontem z witryny internetowej danej gry (https://support.gamigo.com/index.php).

15.4 Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić usługodawcę o usunięcie konta użytkownika. W takim przypadku usługodawca zablokuje dane osobowe użytkownika na okres ośmiu tygodni przed ich usunięciem. Jeżeli użytkownik poprosi usługodawcę o usunięcie konta użytkownika, to równocześnie rozwiązuje również umowę o korzystanie bez wypowiedzenia. W przypadku tego typu rozwiązania umowy wszelkie wirtualne waluty zakupione do tego czasu ulegają przepadkowi, a użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

15.5 Jeżeli użytkownik zakończy subskrypcję, usługodawca nie zwróci uregulowanych już opłat ani nie wypłaci w walucie rzeczywistej salda wirtualnego, które zostało przypisane do konta użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków korzystania.

15.6 Wyżej wymienione postanowienia nie mają wpływu na prawo obydwu stron do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym z uzasadnionej przyczyny. W szczególności usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z uzasadnionej przyczyny, jeżeli

 a. użytkownik w sposób podlegający karze narusza jakiekolwiek przepisy prawa, niniejsze warunki korzystania, zasady gier lub zasady użytkowania wirtualnych walut lub funkcji premium, oraz w dalszym ciągu regularnie postępuje w taki sam bądź podobny sposób pomimo ostrzeżeń;

 b. użytkownik zalega z płatnościami o wartości przynajmniej 10,00 EUR i nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty pomimo otrzymania dwóch ostrzeżeń;

 c. użytkownik spełnia warunki rozwiązania umowy oznaczone literami a., b. lub c. podczas korzystania ze swoich innych kont;

 d. osoby trzecie (np. operatorzy mediów społecznościowych), za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta u usługodawcy poprzez funkcję rejestracji, zwrócą się do usługodawcy z prośbą o usunięcie danych użytkownika lub zastosowanie podobnych środków, jeżeli nadanie alternatywnego dostępu byłoby nieuzasadnione dla usługodawcy;

 e. osoby trzecie (np. operatorzy mediów społecznościowych), za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta u usługodawcy poprzez funkcję rejestracji, ograniczą dostęp usługodawcy do danych, jeżeli nadanie alternatywnego dostępu byłoby nieuzasadnione dla usługodawcy.

15.7 W przypadku poważnego naruszenia możliwe jest niezwłoczne rozwiązanie umowy bez konieczności uprzedniego ostrzegania. Poważne naruszenie to takie, ze względu na które nie można oczekiwać, że usługodawca będzie przestrzegał postanowień umowy. Co do zasady ma to miejsce w następujących okolicznościach

 a. jeżeli użytkownik narusza przepisy prawa karnego;

 b. jeżeli użytkownik korzysta z konta lub z gry w niedozwolony sposób;

 c. jeżeli użytkownik poda nieprawidłowe dane podczas rejestracji lub opłacania usług odpłatnych;

 d. jeżeli użytkownik spełnia warunki rozwiązania umowy oznaczone literami a., b. lub c. podczas korzystania ze swoich innych kont.

15.8 W przypadku rozwiązania umowy przez usługodawcę z wystosowaniem uzasadnionego oświadczenia dotyczącego rozwiązania umowy z uzasadnionej przyczyny usługodawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty kwoty wynoszącej maksymalnie 75% całkowitej wartości wszystkich płatności, które użytkownik uregulowałby, gdyby rozwiązał umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (za wszelkie usługi niewyświadczone jeszcze przez usługodawcę, w szczególności za zamówione już waluty wirtualne lub funkcje premium). Nie ma to wpływu na prawo użytkownika do wykazania, że nie powstały żadne szkody, ale że powstałe szkody są znacznie mniejsze. Jeżeli użytkownik otrzymał już usługi, które miał wyświadczyć usługodawca, użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów. Nie przysługuje żaden zwrot kosztów za jakiekolwiek waluty wirtualne lub usługi premium, które użytkownik zamówił i otrzymał już od usługodawcy.

15.9 Jeżeli usługodawca ponosi winę za rozwiązanie umowy w trybie nadzwyczajnym, a użytkownik wciąż posiada walutę wirtualną do grania na swoim koncie, usługodawca przypisze tę walutę wirtualną do dowolnej gry wybranej przez użytkownika spośród oferowanych przez usługodawcę. Nie ma możliwości wypłaty środków pieniężnych, chyba że przypisanie środków do innej z gier usługodawcy nie jest uzasadnione względem użytkownika, np. ponieważ w ofercie nie ma równoważnej lub podobnej gry, co będzie każdorazowo oceniane indywidualnie z uwzględnieniem wspólnych interesów obydwu stron. W takim przypadku usługodawca zwróci użytkownikowi wartość wszelkich walut wirtualnych wciąż znajdujących się na koncie użytkownika do kwoty pozostałej wartości salda spłaconego przez użytkownika. Jakiekolwiek dalsze roszczenia ze strony użytkownika są wykluczone, chyba że niniejsze warunki korzystania stanowią inaczej.

15.10 Usługodawcy przysługuje nadzwyczajne prawo do rozwiązania umowy w zakresie rejestracji użytkownika w poszczególnych grach w przypadku utraty prawa do obsługiwania przedmiotowej gry przez usługodawcę, np. w wyniku zakończenia stosownej umowy licencyjnej pomiędzy usługodawcą i licencjodawcą. W takim przypadku usługodawca może rozwiązać wszystkie umowy dotyczące korzystania z gier (np. umowy o korzystanie, umowy o dostępność i korzystanie z wirtualnej waluty i funkcji premium) w trybie nadzwyczajnym w momencie zakończenia działania gry. W następstwie tego obowiązywać będą postanowienia zgodne z częścią 15.9. Nie ma to wpływu na jakiekolwiek inne prawa do rozwiązania umowy.

15.11 Każdy przypadek rozwiązania umowy wymaga formy pisemnej (np. korzystając z poczty, poczty elektronicznej albo formularza kontaktowego).

15.12 Jak można oczekiwać, możliwość zwrotu kosztów jest wykluczona w przypadku wszelkich walut wirtualnych i funkcji premium przyznanych nieodpłatnie.

16 Ochrona danych

Usługodawca przetwarza i wykorzystuje dane uzyskane od użytkowników w momencie zawarcia umowy oraz w ramach korzystania z oferty, jeżeli są one niezbędne do wykonania postanowień umowy zgodnie z obowiązującymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych. Zastosowanie mają rzeczone postanowienia dotyczące ochrony danych usługodawcy.

17 Zmiany warunków korzystania

17.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania albo uzupełniania niniejszych warunków korzystania w dowolnym momencie, ze skutkiem w przyszłości, jeżeli będzie to wydawać się niezbędne i nie będzie to w złej wierze niekorzystne dla użytkownika. W szczególności zmiana może być konieczna w celu dostosowania postanowień do zmian sytuacji prawnej. Nowo wydane wyroki sądowe uznaje się za zmianę sytuacji prawnej. Zmiany i dalszy rozwój gier mogą prowadzić do konieczności zmiany lub rozszerzenia niniejszych warunków korzystania.

17.2 Wszelkie zmiany lub przypadki dodawania zapisów będą ogłaszane z przynajmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem, w odpowiedni sposób, na piśmie, przed ich wejściem w życie. Z zasady powiadomienie o dostosowaniu warunków korzystania wysyła się pocztą elektroniczną albo zamieszcza w witrynach internetowych gier bądź w samych grach podczas kolejnego logowania użytkownika do swojego konta.

17.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzania zmian lub dodawania postanowień przez usługodawcę w ciągu sześciu tygodni od ich ogłoszenia oraz do nieskorzystania z możliwości zapoznania się z nimi. W przypadku terminowego wyrażenia sprzeciwu obydwóm stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi jej rozwiązania. Nie ma to wpływu na jakiekolwiek inne prawa do rozwiązania umowy. Jeżeli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu w określonym terminie albo w dalszym ciągu będzie korzystać z usług, uznaje się, że zaakceptował on zmianę lub dodatkowe postanowienia, które stają się częścią umowy.

17.4 W powiadomieniu usługodawca wyraźnie poinformuje użytkownika o zmianach warunków korzystania, możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec rozwiązania umowy, terminie ostatecznym i konsekwencjach prawnych, w szczególności w kwestii wszelkich zastrzeżeń, które nie zostały wyegzekwowane.

18 Postanowienia końcowe

18.1 Użytkownikom nie przysługuje prawo do cesji przysługujących im praw wynikających z tego stosunku umownego na rzecz osób trzecich. Wszelkie przeciwne postanowienia mają zastosowanie tylko jeżeli usługodawca wyraźnie zgodzi się na nie z wyprzedzeniem, na piśmie. Usługodawcy przysługuje prawo do cesji praw i zobowiązań wynikających z tego stosunku umownego na rzecz osób trzecich. W przypadku tego typu cesji użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z gier bez zachowania okresów wypowiedzenia. Użytkownik otrzyma zwrot kosztów wszelkich walut wirtualnych, które w danym momencie będą znajdować się na koncie.

18.2 Wszelkie umowy zawarte w oparciu o niniejsze warunki korzystania oraz wszelkie roszczenia z tym związane podlegają wyłącznie przepisom prawa Federalnej Republiki Niemiec z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli użytkownik zawarł umowę jako konsument, zastosowanie mają również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony konsumentów państwa, w którym zazwyczaj mieszka użytkownik, jeżeli przewidują one większą ochronę.

18.3 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków korzystania jest albo stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

18.4 Wszelkie oświadczenia przekazywane w kontekście warunków korzystania zawartych z usługodawcą wymagają formy pisemnej.

 

Hamburg, 20.04.2018